Zamów dla siebie darmowy raport procesowy

gotowe narzędzia BI do optymalizacji procesów

Od czego zacząć, tworząc lub zmieniając strukturę organizacyjną?

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO dalej zwanym RODO a także nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

 

Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest 4YC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, NIP:729-271-91-20, Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście KRS:0000697258

 

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania współpracy, realizacji umowy o świadczenie usług doradczych lub usług towarzyszących. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną ich przetwarzania danych osobowych jest: 

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Rodzaje danych osobowych.
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
  stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
  numer rachunku bankowego.


W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania zawartej umowy lub świadczenia usług pomiędzy Klientem, a Spółką. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

 

Udostępnianie danych osobowych

Spółka przekazuje Państwa dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmy zapewniające obsługę prawną,
 • pracownikom spółki

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora


Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

4YC Sp. z o.o. dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Państwa dane bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych bądź do organizacji międzynarodowych.

 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze - maksymalnie przez okres 6 lat.

 

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • do przenoszenia swoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie Twoich danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z naszą Spółką listownie pod ww. adresem Spółki albo poprzez adres e-mail: biuro@4yc.pl 


Kontakt